Automobilgesellschaft Bern-Liebefeld-Köniz AG (Firma) (Personen\Juristische Personen\A)

 

Grunddaten

Thesaurus:Personen
Bezeichnung:Automobilgesellschaft Bern-Liebefeld-Köniz AG (Firma)
 

Historisch-Topographisches Lexikon der Stadt Bern

Lexikoneintrag:>Könizbus.
Urheberangabe:Weber, Berchtold: Historisch-Topographisches Lexikon der Stadt Bern, Bern, 2016.